The following bands are also in our database:
Exlibris; Batten, Jennifer; Bee, Johnny; Barathrum; Final Breath; Blennerhed, Robert; Masquerade; Resurrection Kings; Light Years; Eternal Idol; etc.
        FaST Metal Pages www.speed-n-power.com
Bands: Angra - Blind Guardian - Gamma Ray - Grave Digger - Heavens Gate - Helloween - Iron Savior - King Diamond - Mercyful Fate - Primal Fear - Rage - Revolution Renaissance - Rhapsody - Royal Hunt - Running Wild - Savatage - Scanner - Shaman - Stratovarius - Viper - X-Wild + bands members solo projects
February 22nd, 2019
[News] [Bands] [Speed'n'Power Metal List] [Search] [Reviews] [Contact] [Links] [Newsletter]
Google quick search on our web-site:

Kreyson - Crusaders

back to Kreyson discography

Kreyson'1991

Crusaders (Krizaci)Release by: Flametrader

Kreyson - Crusaders (Krizaci)
Kreyson - Crusaders (Krizaci)
Kreyson - Crusaders (Krizaci)
The length can be different in the booklet, in the player and on the different disks.
1. Pilgrimage

(02:47)

2. Crusaders

(05:16)

3. Commandments

(03:42)

4. No Bad Thing

(04:24)

5. Still

(04:04)

6. Stay a Moment

(03:45)

7. Forgiveness

(03:24)

8. Cries

(04:57)

9. Give Me Hope

(03:23)

10. The Prisoner

(04:19)

Bonus(es):
11. Kreyson
    (Chech version)

(04:10) 
Pilgrimage
Pod svatou zástavou
Osvízí srdce své - otevøou
Prominou nevinné
Odpustí høíchy snù
Pro svatou zemi svou
Zahynou
Zùstanou ve vzpomínkách
Ve vzpomínkách zùstanou.
 
 
Crusaders
Pod jasnou oblohou
Zazáøí s Venuší
Potáhnou jako stín
Za spánkem køesťanských.

Táhnou pod pøísahou
Se svou zástavou
Táhnou na Jeruzalém
Za svou zemí svatou

Ve svatém znamení
Kristùv hrob navrátí
V muèení
Víru svou nazradí
S Bohem svým
Na køíži zahynou.

Táhnou pod pøísahou...

Vykopou tisíce hrobù
Jen aby vyrvali z rukou pohanù
Hrob svého spasitele
Jsou zlí, krutí a bezohlední
Nebo plní lásky - Kristu oddaní.

Táhnou pod pøísahou...
 
 
Commandments
Pro život svùj stát mìl ses otrokem
Sluhové boží nechť vedou osud tvùj
Jseš otrokem co má valit pøed sebou
Nejtìžší kámen pro cizí vítìzství.

Sám dobøe víš co stálo tvý mlèení
Po dlouhá léta strádání
Ke krvi své soucitu nepoznáš
Sám ïábel tvé duši požehnal.

Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás
Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás

Moøe slz lidského utrpení
Je povìstná krutost vykonavatelù
Práce špinavá ta je povznáší.

Gleit pánù nepsaný zákonem
Proti vùli své stejnì potvrdíš
Svìtlo boží neosvítí srdce tvé
Oèi studené vypráví život tvùj.

Vládnou zákonem vládnou - staletou vládou nám
Vládnou zákonem vládnou - za sebou táhnou nás
 
 
No Bad Thing
Marné žít, kolik lidí vzalo sobì život svùj
Dobøe víš, slova nazahojí duši zlomenou.

Nenajdou klid, kam odchází duše neví nikdo z nás
Ve chvíli poslední chtìjí zùstat, chtìli být bez nás.

Zùstanou navždy jenom v srdcích tìch co milujou
Neodsoudìj, na život i na smrt èlovìk právo má.

Ne - život nevrátí
Co jednou vzal.

Ne, pøece není marné žít
A vše dobré co zanecháš
Po tobì zùstavá
Ne, pøece není marné žít
Život nedá co ti vzal
A pøece krásným zùstává
I když život nedá co ti vzal
Pøece krásným zùstává.
 
 
Still
Slunce po své pouti
Jde si klidnì spát
Když stíny se probouzí
Vzpomínky se vracejí.

Na bolest a slzy
Èas nejlepší je lék
A øíká se každý
Má svùj osud souzenej.

Toužíme tu chvíli
Zachovat vìènou
Vzpomínky na ni bolí
Bolí víc než døív.

Trápení máš za sebou
Ve vzpomínkách ti zùstanou
Svá trápení máš za sebou
I tichý pláè pøi louèení.

Tìžko jsem ji ztrácel
Modlil se za ni
Jak smutné když odchází
To cos mìls tak rád.

Líbám její slzy
Po øasách stékají
A potichu jí šeptám
Lásko mám tì rád.

Trápení máš za sebou
Na bolest a slzy
Èas nejlepší je lék
A pro nás èas musí
Najít dùvod zapomenout.
 
 
Stay a Moment
Slepou víru neznal
Chtìl být jen sám sebou
Za osvícení svaté
Nedal by zlámanou hùl.

Byl sobì svým prorokem
A sám sobì žehnal
Bezohlednám životem
Na svùj cíl pøísahal.

Pak slyšel vlastní já
Slyšel jak naøíká.

Chvíli zùstaò a naslouchej
V dobrém i zlém zùstaò na kolenou
Chvíli zùstaò a naslouchej
Až zašeptáš tak odpust nám.

Ještì chvíli šel dál
Zaslepený sám sebou
Bezbožný všem pøipadal
Pro všechny mìl stejnou tváø
Na cestách životem
Duše se lámou.

Pak slyšel své vlastní já
Slyšel jak naøíká.

Chvíli zùstaò, chvíli zùstaò...
Tak odpust nám
 
 
Forgiveness
Vzpomínám na ten den
Vzpomínám kdy jsem tì uctíval.

Pøicházel pod oltáø
Pøicházel prosit - ty ses díval.

Høešit a smilnit je tak krásné
Když se nedíváš
Nìkdy to projde nìkdy ne
A pak za tebou chodívám.

Máš prý ve svém srdci dar
Odpouštìt milencùm
Odpouštìt høíchy snù.

Kolik je všech køesťanù
Vedle nich banda špatných hercù.

Vìøí že pøijde den
Vìøí že všechny je osvítíš.

Zástupy duší pøichází
Vylít k tobì pravdu svou
Za boží odpuštìní prosí
S tím jdou za tebou, za tebou.

Máš prý ve svém srdci dar...

Zástupy duší pøichází...
 
 
Cries
Žijou zlí bezbranní
Vrazi a bezmocní
Sadisti i lítostiví.

Radují se i pláèou
Milují násilní
Za odpuštìní pak prosí.

Každé ráno se modlíš
Za všechny bezmocné
Žijou kolem nás.

Jsou blázni co trpí
A géniové
Žijou kolem nás.

Ten pláè pláè bezmocnejch
V zástupech jdou jdou kolem nás
Ten pláè bezmocnejch
V zástupech jdou jdou kolem nás
Ten pláè bezmocnejch.

Se smrtí se snoubí
Život kolem nás
Navždy zùstane s tebou.

Žijou blázni co trpí
A géniové
To jsou další.

Ten pláè pláè bezmocnejch
Ten pláè bezmocnejch...
 
 
Give Me Hope
Zabiješ jednou - nemùžeš spát
Zabil jsi poprvé
Pak ještì jednou a otupíš
Nepoèítáš.

V rukou svíráš zbraò posvátnou
Na povel musíš jít
Kdo to vládne nešťastníkùm
Mnì tak podobným.

Mùj ty Bože na nebesích
Na to se díváš.

Dej nám sílu jít
Dej nám sílu chtít žít dál
Dej nám sílu jít
Najít štìstí v lidech spásu
Dej nám sílu chtít jít dál.

Jseì jak zvíøe
Ne - ty nejsi vrah
Trpí nevìøící
Pod svatým køížem
Za svatou vìc
Jsi vìrným køesťanem.

Za svatou válku
Po vítìzství
Pøichází spasení
Kdo to vládne nešťastníkùm
Mnì tak podobných.

Mùj ty Bože...

Dej nám sílu jít...
 
 
The Prisoner
V zajetí za bránou snù
Slunce záøit neuvidíš
Samotou jseš obklíèenej
Oèi slepnou v propasti dnù
Temných a pøedlouhých, smìjí se když propadáš
V zajetí odpoutej duši svou
A mysli jen na jediné.

Zlo má tváø nevinnou.

V zajetí nesmíš zùstat sám
A zavøít za sebou bránu snù.

Netrpíš za to cos udìlal
Trpíš za víru - pøísahals
Jak dlouho už už nejsi èlovìkem
Máš èíslo jako pes
Co èeká.

Zlo má tváè nevinnou...

V zajetí nesmíš zùstat sám,
V zajetí nesmíš zùstat sám...
 
 
Kreyson
(Chech version)
 
Lineup:
Ladislav Krizek - vocal
Jaroslav Barton - guitar
Karel Adam - bass guitar, keys
Daniel Hafstein - drums

Guests:
 
Produced by Jan Nemec.
Re-issued by JVC in 1995.This site is adapted to any powerful browser 1024x768xTrueColor
English translations and spelling correction by vera dr, juliette, irina

[ News | Bands | Speed'n'Power Metal List | Search | Reviews | Contact | Links | Newsletter ]

© 1996-2019 FaST Metal Pages