The following bands are also in our database:
Ten Ton Tide; Portrait; Teatr Teney; Ira Regia; Meanstreak; Land of Mordor; Atheist; Shadowgate; Moray Eel; Wuthering Heights; etc.
        FaST Metal Pages www.speed-n-power.com
Bands: Angra - Blind Guardian - Gamma Ray - Grave Digger - Heavens Gate - Helloween - Iron Savior - King Diamond - Mercyful Fate - Primal Fear - Rage - Revolution Renaissance - Rhapsody - Royal Hunt - Running Wild - Savatage - Scanner - Shaman - Stratovarius - Viper - X-Wild + bands members solo projects
May 24th, 2018
[News] [Bands] [Speed'n'Power Metal List] [Search] [Reviews] [Contact] [Links] [Newsletter]
Google quick search on our web-site:

Kreyson - Elixir Zivota

back to Kreyson discography

Kreyson'1993

Elixir ZivotaRelease by: Tommu Records

Kreyson - Elixir Zivota
The length can be different in the booklet, in the player and on the different disks.
1. Elixir Zivota

(04:43)

2. Na Moment

(05:12)

3. Nech si Zdat

(04:05)

4. Jako Blazen

(04:33)

5. Afrodisiaka

(03:21)

6. Andel a Dabel

(05:03)

7. Svitani

(04:51)

8. Pojd se Toulat se Mnou

(05:01)

9. Good Luck

(04:43)

10. Zlatokop

(04:15)

Bonus(es):
11. Schazis Mi

(04:19)

12. Goodbye

(05:35) 
Elixir Zivota
Bezmocný být nic víè èlovìka nedìsí
Tìžké je žít a snít, když jsi lhostejný.

Jak mohlas' mi lhát a øíkat
Že jsi má jediná
Jak mohlas' mi vzít mou lásku
A pak odejít.

Mezi øádky mùžu èíst
Že milencùm
Sny se rozplynou
Stopy v písku zavál sníh
Tak studený
Tvou rukou podepsaný.

Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè.
Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè.

Jako žebrák pro lásku
Si teï pøipadám
Nechci se smíøit s tím,
Že jen tak odpustím.

Všechny ty chvíle s ní
Všechny ty chvíle odejdou
Bolest lásky zná jen ten,
Kdo miloval
Cítil jak srdce bolí.

Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè.
Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè.

Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè.
Elixír z tvých slz namíchám
Elixírem nás dva spoutám
Elixír z tvých slz namíchám
Chci pláè tvùj pláè. Namíchám
Elixír z tvých slz...
 
 
Na Moment
Lež je prý krásní, když uchrání
Lásku tvou
Pravda prý bolí
Tiše zùstává
V sobì ji nosíš
Bojácnou a sobeckou
Láska když padá
Kus tebe s ní odchází

Tak koneènì vnímej
A pak možná uslyšíš
Její hlas jak šeptá
Zùstaò mùj
Už nemohu dál,
Nemohu dál takhle žít
Sám sebe ztrácíš
Zapomínáš snít.

Malovat obraz
Co bolest její utiší
V pastelových barvách
Ktyrý získává
Pak na nìj prach sedá
Na to už èas nezbývá
Vím je ti drahej
Tak hádej, kdo ti øíká
Kdo ti øíká

Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnou
Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnouna moment
Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnou
Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnou
Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnou
Na moment
Na moment vzdej a nech unášet se mnou
 
 
Nech si Zdat
Kolik pokladù si dneska mìl
A kde jsi je poztrácel
Kolik zázrakù a objevù
Pøines ti dnešní den.

Už musíš sám jít
A jenom ty
Sám nejlíp znáš
Svìt dìtských snù

Køíèíš celý den
Jseš k nezvládnutí
Po kom prý vlastnì jseš
Pùjdeš už spát
A nepùjèíš svou hraèku
Co máš tak rád

Jsi palièatý
A prý odmlouváš
Když volám si s mámou
Slyšim tvùj smích

Nech si zdát
Chtìl jsem i já
Obejmout svá království
Království plná zázrakù
Nech si zdát
Spánkem se nést

Lidé se ptaj
Jaký vlastnì jsem
Když domù se navrátím
Co mùžu ti dát
Když na chvíli jen
A opìt zas odjíždím

Né, teï jsem tu já
A já uchráním tvùj dìtský sen
Už pøichází.

Nech si zdát
Chtìl jsem i já
Obejmout svá království
Království plná zázrakù
Nech si zdát
Spánkem se nést
 
 
Jako Blazen
Jako blázen èekám zázrak
Vìøím, že sám ho pøivolám
Do oèí prach vítr zvedá
Jen zatoužím a odlétám.

Natáhnu ruce èekám
Až mì najdou
Nechám je ať poskakují
Jsou moji hrou
Chvíli poèkám až vylákaj
Duhu kouzelnou
Pak z deštì køišťálový
Svícen rozsvítím.

Kapky deštì tanèí se mnou
Jednu oslovím a tanèím s ní
Mraky táhnou jako ovce
Vyberu si jen ty nejhezèí

Natáhnu ruce èekám
Až mì najdou
Nechám je ať poskakují
Jsou moji hrou
Chvíli poèkám až vylákaj
Duhu kouzelnou
Pak z deštì køišťálový
Svícen rozsvítím.

Jako blázen jsem
Když sám sebe hledám
Jako blázen vítám déšť.
Jako blázen jsem
Když sám duhu chytám
Jako blázen sním že létám.

Jako blázen jsem
Když sám sebe hledám
Jako blázen vítám déšť.
Jako blázen jsem
Když sám duhu chytám
Jako blázen sním že létám.
Jako blázen
Jako blázen jsem
Když sám sebe hledám
Jako blázen vítám déšť.
Jako blázen jsem
Když sám duhu chytám
Jako blázen sním že létám.
Jako blázen
Jako blázen jsem.
 
 
Afrodisiaka
S inzerátem chodil dennì spát
V divokých se zmítal pøedstavách
Leo cats extáze prolistoval
Tisíckrát.

Kamarád s rybáøstvím zkrachoval
Sex schop otvírá kšeft zachoval
Prodává mušky ovšem né jan tak
Nìjaké - afrodisiaka.

Afrodisiaka - óóó
Afrodisiaka - óóó
Afrodisiaka - óóó

Za pár korun bezcenných jsi král
Kámoš prý tvou mladou nepoznal
Utopí tì v polibcích
Jak první noc svatební.

Mladá spí jak zabitá život jse dál
Noc plná zázrakù se nekoná
Plný vzteku do akvária
Všechny vysypal - afrodisiaka

Afrodisiaka - óóó
Afrodisiaka - óóó
Afrodisiaka - óóó
Afrodisiaka - óóó
 
 
Andel a Dabel
Kdo lásku vzal a svázal
Dal nenávist pak smích i žal
Kdo øíká sám
Vyber si svou
Svou poutí pak kráèej
Svou poutí pak kráèej

Ty chvíle v nás vždy pøijdou
Na rozcestí a rozhodnou
Tvé malé já se rozdìlí

Svou hloupostí a chtíèem
Si nepøiznáš, nejsem tak zlej
Opilý smích pak zvítìzí

Možná se tì budou
Pak ptát, kdes' nechal svý štìstí
Øekneš jim, že hledal's ho sám
Tak ať jdou hledat s tebou

V nás andìl s ïáblem zápasí
O každej den a sen
Andìl s ïáblem zápasí
O každého.

Zlo v moci své tì zradí
Nad propastí se oèistíš
Tvé malé já je silnìjší.

Možná se tì budou
Pak ptát, kdes' nechal svý štìstí
Øekneš jim, že hledal's ho sám
Tak ať jdou hledat s tebou

V nás andìl s ïáblem zápasí
O každej den a sen
Andìl s ïáblem zápasí
O každého z nás.
V nás andìl s ïáblem zápasí
O každej den a sen
Andìl s ïáblem zápasí
O každého z nás.

V nás andìl s ïáblem zápasí
O každej den a sen
Andìl s ïáblem zápasí
O každého z nás.
Andìl s ïáblem zápasí
O každého z nás.
 
 
Svitani
Nabíráš vodu do svých dlaní
Zkoušíš kolik jí unesou
Pospícháš døív než se ti ztratí
Vrátí se zpátky kdes' ji vzal.

Nabíráš a spìcháš s vodou v dlaních
Poèítáš kolikrát se otoèíš
Klopýtáš a spìcháš øíkáš musím
Co nejvíc pro sebe vzít.

Ó - stále bloudíš a hledáš
Ó - nìco dlužíš a mockrát

Jednou poznáš že svítání je nejkrásnìjší sen
Až vrátíš cos' lásce vzal
Poznáš že získáváš máš život jakýs' chtìl
Tak pojï pojï zpátky za ním

Na bøehu øeky stojíš odevzdaný
Zklamaný tím jak utíká
Voda plyne dál tu nezastaví
Nezastavíš ji tak smiø se s tím

Ó - stále bloudíš a hledáš
Ó - nìco dlužíš a mockrát

Jednou poznáš že svítání je nejkrásnìjší sen
Až vrátíš cos' lásce vzal
Poznáš že získáváš máš život jakýs' chtìl
Tak pojï pojï zpátky za ním
 
 
Pojd se Toulat se Mnou
Prožil si svoji první svìtovou
Prožil i druhou a né náhodou
Teï tu sedí a pozoruje
Kolem svìt.

Zmaèkanej klobouk starej snad 100 let
Vypráví pøíbìh, který asi hned
Nebude nikdo
Starýmu dìdovi zavidìt.

Jdeš kolem nìj a nevíš, že tì zná
Poèkej možná jednou starouš
Zamává.

Horký kafe a pár holejch vìt
Dùm jako hrad a vrásky jak starej
Kmet
Nábìh na vøedy
Hej - lou - zaèínáš plešatìt.

Povinný rande s novou sekretáøkou
Co chodí pøesnì v pìt a ráda svou
Ložnici mívá
Jen pro manžela zavøenou.

Jdeš kolem nìj a nevíš, že tì zná
Poèkej možná jednou starouš
Zamává.

Tak pojï, pojï se toulat se mnou
A zapomenout na zítøky
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
Vždyť na svìtì jseš jednou.
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
A zapomenout na zítøky
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
Vždyť na svìtì jseš jednou.
Tak pojï.

Jdeš kolem nìj a nevíš, že tì zná
Poèkej možná jednou starouš
Zamává.

Tak pojï, pojï se toulat se mnou
A zapomenout na zítøky
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
Vždyť na svìtì jseš jednou.
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
A zapomenout na zítøky
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
Vždyť na svìtì jseš jednou.
Tak pojï, tak pojï.

Tak pojï, pojï se toulat se mnou
A zapomenout na zítøky
Tak pojï, pojï se toulat se mnou
Vždyť na svìtì jseš jednou.
Tak pojï, pojï se toulat se mnou...
 
 
Good Luck
Znáš tu vùni sladkých snù
Tu vùni která spí
A v lidském srdci zùstává

Svou jde chùzí královskou
A tvùj sen se probouzí
Jak celá voní dálkou.

Blíž oèi její øíkali pojï
Pojï a celou si mì vem
Pro tuto chvíli s tebou uhoøim

Noc pantomima lásky s ní
Stovky vzdechù beze slov
Slyším jak šeptám - ať nekonèí.

Ó - nemám rád na jednu noc
Ó - k ránu øekla mi jen - lovely my boy hello.

Good luck - áá

Ó - nemám rád lásky na jednu noc
Ó - k ránu øekla mi jen - lovely my boy hello.

Good luck - áá
 
 
Zlatokop
Øíkají o mì že jsem zlatokop
Který nikdy nedokáže najít
Dùl - zlatej dùl, natož pak
Kostrou pohnout a motykou
Kopnout.

Moudrej kámoš mi øíkal
Že 99% lidí neví co vlastnì dìlá
Pil a plakal
Na to znám jen jedinej lék.

Tady to konèí, táhnu o kus dál
Ten, kdo jede se mnou, ať si zazpívá.

Miluju lidi, který celý život kážou
A na co sáhnou shoøí
Kde berou chuť a sílu
S kterou druhýho natøou.

Tady to konèí, táhnu o kus dál
Ten, kdo jede se mnou, ať si zazpívá.

Øíkají o mì že jsem zlatokop,
Který nikdy nedokáže najít
Dùl - nechám je ať si mluví
A natoèím motor
Pryè uháním.

Tady to konèí, táhnu o kus dál
Ten, kdo jede se mnou, ať si zazpívá.
 
 
Schazis Mi
 
 
Goodbye
 
Lineup:
Ladislav Krizek - vocal
Jaroslav Barton - guitar
Peter Henych - guitar
Ludek Adamek - bass guitar
Dan Sura (Dan Šůra) - drums

Guests:
 This site is adapted to any powerful browser 1024x768xTrueColor
English translations and spelling correction by vera dr, juliette, irina

[ News | Bands | Speed'n'Power Metal List | Search | Reviews | Contact | Links | Newsletter ]

© 1996-2018 FaST Metal Pages